Uhap­šen biv­ši di­rek­tor Upra­ve pri­ho­da i carina

Ak­ci­je Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva (SDT) i nje­go­vog po­li­cij­skog ti­ma „pre­te” da ju­tra i po­ve­čer­ja u Cr­noj Go­ri po­či­nju i za­vr­ša­va­ju se no­vim op­tu­žni­ca­ma i hap­še­nji­ma pri­pad­ni­ka ra­znih kri­mi­nal­nih gru­pa ko­je su se pro­te­klih de­ce­ni­ja enorm­no obo­ga­ti­le u spre­zi s vi­so­kim funk­ci­o­ne­ri­ma vla­sti. Prek­si­noć je ob­ja­vlje­no da je biv­ši di­rek­tor Upra­ve pri­ho­da i ca­ri­na (UCP) Ra­de Mi­lo­še­vić uhap­šen zbog osno­va­ne sum­nje da je iz­vr­šio kri­vič­no de­lo stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je. Reč je o na­stav­ku za­po­če­te ak­ci­je ob­ra­ču­na s ak­te­ri­ma or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i „en­dem­ske ko­rup­ci­je u Cr­noj Go­ri”.

Da se ne­će na to­me sta­ti sve­do­či či­nje­ni­ca da je ju­če Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor na zah­tev SDT pred­lo­žio po­sla­ni­ci­ma Skup­šti­ne Cr­ne Go­re da ski­nu imu­ni­tet tro­ji­ci po­sla­ni­ka DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i dvo­ji­ci po­sla­ni­ka So­ci­jal­de­mo­kra­ta (ot­ce­plje­no kri­lo So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća), zbog sum­nje da su „zlo­u­po­tre­bi­li slu­žbe­ni po­lo­žaj pri­li­kom re­ša­va­nja stam­be­nih po­tre­ba funk­ci­o­ne­ra Vla­de Cr­ne Go­re”.

Uhap­še­ni Mi­lo­še­vić je ina­če vi­so­ki funk­ci­o­ner Gra­đan­skog po­kre­ta URA Dri­ta­na Aba­zo­vi­ća, pre­mi­je­ra u teh­nič­kom man­da­tu. On je u ok­to­bru pod­neo ostav­ku na funk­ci­ju di­rek­to­ra UPC, ne­ko­li­ko da­na na­kon što je u svoj­stvu gra­đa­ni­na sa­slu­šan u sklo­pu is­tra­ge o šver­cu ci­ga­re­ta.

Bi­la je to ak­ci­ja SDT na za­u­sta­vlja­nju kri­jum­ča­re­nja ci­ga­re­ta pri­li­kom uni­šta­va­nja ci­ga­re­ta u Nik­ši­ću, kad su dva šle­pe­ra ci­ga­re­ta iz­me­đu Lu­ke Bar i Nik­ši­ća ne­sta­la, da bi na­kon ne­ko­li­ko da­na na­vod­no bi­la pro­na­đe­na. Ta­da je s Mi­lo­še­vi­ćem uhap­še­no još ne­ko­li­ko oso­ba. Nji­ma su se sta­vlja­li na te­ret „stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je, zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i kri­jum­ča­re­nje ci­ga­re­ta”. Ka­ko se sum­nja, Mi­lo­še­vić je bio deo lan­ca kri­jum­ča­re­nja ci­ga­re­ta ko­je su od­u­ze­te to­kom ovog le­ta, a ko­je je tre­ba­lo da bu­du uni­šte­ne.

„Gra­di­mo sna­žnu dr­ža­vu. Za­kon jed­nak za sve i tač­ka”, na­pi­sao je na „Tvi­te­ru” mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Fi­lip Adžić, par­tij­ski drug Mi­lo­še­vi­ća.

Pred­sed­nik SDP Ra­ško Ko­nje­vić ova­ko je pro­ko­men­ta­ri­sao hap­še­nje Mi­lo­še­vi­ća:

„Sum­nja se da je Ra­de Mi­lo­še­vić for­mi­rao kri­mi­nal­nu or­ga­ni­za­ci­ju za šverc ci­ga­re­ta. Ne mo­gu da ve­ru­jem. Ni­je valj­da to Dri­ta­nu i Fi­li­pu ra­dio iza le­đa. Za­jed­no su pa­li­li te ci­ga­re­te. A sad sa­mo Ra­de ’kriv’. Ru­ka prav­de kao bu­me­rang. Ni po ba­bu, ni po stri­če­vi­ma.”

Di­rek­tor Gra­đan­skog po­kre­ta URA Zo­ran Mi­kić sa­op­štio je da su glav­na me­ta na­pa­da nje­go­ve par­tij­ske ko­le­ge, „na­ro­či­to pre­mi­jer Dri­tan Aba­zo­vić, upra­vo zbog svih ak­tiv­no­sti ko­je su on i URA pred­u­ze­li u bor­bi pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je u pret­hod­ne dve go­di­ne, a ko­je ne od­go­va­ra­ju biv­šem re­ži­mu pre­po­zna­tom po or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu i funk­ci­o­ne­ri­ma ko­ji su op­tu­že­ni i osu­đi­va­ni za zlo­u­po­tre­bu po­lo­ža­ja”.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!