Po­pi­sa­no više od 2,1 miliona građana Srbije

Za pr­vih de­set da­na ok­to­bra u Sr­bi­ji je po­pi­sa­no vi­še od 2,1 mi­li­o­na gra­đa­na na­še ze­mlje, is­ti­ču pred­stav­ni­ci Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku, ko­ji na­vo­de da po­pis sta­nov­ni­štva, sta­no­va i do­ma­ćin­sta­va te­če po pla­nu i bez ne­pra­vil­no­sti na te­re­nu. Da bi da­lji rad i pri­ku­plja­nje po­da­ta­ka bi­li lak­ši i jed­no­stav­ni­ji, ru­ko­vod­stva Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku i Po­šte Sr­bi­je do­go­vo­ri­li su se da u pri­ku­plja­nju po­da­ta­ka na te­re­nu u svoj­stvu po­pi­si­va­ča uče­stvu­ju i za­po­sle­ni u Po­šti. Ova sa­rad­nja, ka­ko je is­tak­nu­to, vr­lo je zna­čaj­na i za­sno­va­na je na is­ku­stvu i po­zna­va­nju te­ri­to­ri­jal­ne po­kri­ve­no­sti onih ko­ji ra­de u Po­šti Sr­bi­je. Po­pis će olak­ša­ti nji­ho­vo po­zna­va­nje lo­kal­nih okol­no­sti u me­sti­ma gde ži­ve i ra­de i po­seb­no u uda­lje­nim i te­že pri­stu­pač­nim na­se­lji­ma i se­li­ma.

Ina­če, Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va i dru­štve­ni di­ja­log po­kre­nu­lo je ju­če i ak­ci­ju „Svi mi za­jed­no či­ni­mo Sr­bi­ju”, či­ji je cilj ohra­bri­va­nje na­ci­o­nal­nih ma­nji­na da uče­stvu­ju u po­pi­su sta­nov­ni­štva i slo­bod­no se iz­ja­sne o svo­joj na­ci­o­nal­noj pri­pad­no­sti. U ovom mi­ni­star­stvu ob­ja­šnja­va­ju da zna­čaj ak­tiv­nog uče­šća na po­pi­su i slo­bod­nog iz­ja­šnja­va­nja na­ci­o­nal­ne pri­pad­no­sti pri­pad­ni­ka ma­njin­skih za­jed­ni­ca do­pri­no­si oču­va­nju i raz­vi­ja­nju sop­stve­nog iden­ti­te­ta i u ve­li­koj me­ri uti­če na kva­li­tet po­dr­ške i po­li­ti­ka kre­i­ra­nih na dr­žav­nom ni­vou, a ko­je za cilj ima­ju una­pre­đe­nje po­lo­ža­ja pri­pad­ni­ka na­ci­o­nal­nih ma­nji­na. Ovu kam­pa­nju spro­vo­de mi­ni­star­stvo i 23 sa­ve­ta na­ci­o­nal­nih ma­nji­na, a pri­pre­mlje­ni su TV i ra­dij­ski spo­to­vi, po­ste­ri i li­fle­ti na je­zi­ci­ma u upo­tre­bi za sve ma­nji­ne u Sr­bi­ji.

Ka­da se na­đu u ne­do­u­mi­ci, is­ti­ču u Re­pu­blič­kom za­vo­du za sta­ti­sti­ku, gra­đa­ni se obra­te ope­ra­te­ri­ma u in­fo-cen­tru 0800 444 005 – pre sve­ga ih za­ni­ma šta da uči­ne ako kod ku­će ne bu­de ni­ko­ga ka­da po­pi­si­vač do­đe. Pi­ta­ju i da li su u oba­ve­zi da po­ka­žu lič­na do­ku­men­ta, ka­ko će bi­ti po­pi­sa­ni čla­no­vi do­ma­ćin­stva ko­ji su na ško­lo­va­nju ili ra­du u dru­gom me­stu, ko da­je po­dat­ke za čla­no­ve po­ro­di­ce ko­ji ži­ve u ino­stran­stvu…

– Uko­li­ko po­pi­si­vač ni­ko­ga ne za­tek­ne kod ku­će, do­ći će po­no­vo u ne­kom dru­gom ter­mi­nu, a ako i ta­da ne za­tek­ne ni­ko­ga osta­vi­će pi­sa­no oba­ve­šte­nje o svom do­la­sku i in­for­ma­ci­ju da gra­đa­ni po­zi­vom na bes­pla­tan broj in­fo-cen­tra mo­gu da stu­pe u kon­takt sa po­pi­si­va­čem i do­go­vo­re još je­dan ter­min po­pi­si­va­nja. Ni­ko ni­je u oba­ve­zi da po­pi­si­va­ču da­je na uvid lič­na do­ku­men­ta, za­to što se po­da­ci u po­pi­su pri­ku­plja­ju na osno­vu iz­ja­ve, ali ka­ko bi pro­ces po­pi­si­va­nja bio br­ži tre­ba pri­pre­mi­ti ne­ki od do­ku­men­ta sa JMBG-om, ka­ko bi­ste ovaj broj iz­dik­ti­ra­li – po­na­vlja­ju slu­žbe­ni­ci RZS već mno­go pu­ta po­me­nu­te in­for­ma­ci­je.

– Sve oso­be ko­je su pri­vre­me­no od­sut­ne iz svog do­ma­ćin­stva, bi­lo da su na ško­lo­va­nju ili ra­du u dru­gom gra­du, bi­će po­pi­sa­ne u svom do­ma­ćin­stvu, a po­dat­ke o nji­ma da­će pri­sut­ni čla­no­vi do­ma­ćin­stva. U po­pi­su se pri­ku­plja­ju po­da­ci i o čla­no­vi­ma do­ma­ćin­stva ko­ji se u vre­me po­pi­sa na­la­ze u ino­stran­stvu, a po­dat­ke o od­sut­nim čla­no­va do­ma­ćin­stva mo­gu da da­ju čla­no­vi nji­ho­ve po­ro­di­ce u Sr­bi­ji. Stu­den­ti i uče­ni­ci ko­ji su sme­šte­ni u stu­dent­skim i đač­kim do­mo­vi­ma i in­ter­na­ti­ma bi­će po­pi­sa­ni dva pu­ta – kao pri­vre­me­no pri­sut­na li­ca u me­stu u ko­jem se pri­vre­me­no bo­ra­ve zbog ško­lo­va­nja, i u me­stu u ko­jem ži­vi nji­ho­va po­ro­di­ca – is­ti­ču u Re­pu­blič­kom sta­ti­stič­kom za­vo­du.

Sne­ža­na Lak­če­vić, po­moć­nik di­rek­to­ra RZS za­du­že­na za sek­tor dru­štve­ne sta­ti­sti­ke is­ti­če da se gra­đa­ni Sr­bi­je po­pi­su­ju na adre­si gde za­i­sta ži­ve, bez ob­zi­ra šta pi­še u nji­ho­voj lič­noj kar­ti. Ti­me ujed­no od­go­va­ra na pi­ta­nja broj­nih pod­sta­na­ra, ko­ji ima­ju di­le­mu da li tre­ba da se po­pi­su­ju u sta­nu ili ku­ći ko­ju ren­ti­ra­ju, ali i oso­ba ko­je ži­ve na adre­si raz­li­či­toj od one ko­ja im pi­še u lič­noj kar­ti.

– Po­pi­si­vač ne pro­ve­ra­va adre­su u lič­noj kar­ti, tj. ne pro­ve­ra­va da li oso­ba na da­toj adre­si ima pri­ja­vlje­no pre­bi­va­li­šte ili bo­ra­vi­šte. Za po­pis je va­žno da oso­ba za­i­sta ži­vi na adre­si na ko­joj se po­pi­su­je – da na toj adre­si ži­vi i da­nju i no­ću, da sa te adre­se ide na po­sao, u ško­lu, pro­dav­ni­cu ili vo­di de­te u vr­tić. Mi ni­smo ni po­li­ci­ja, ni po­re­ska upra­va, na­ma je va­žno da sa­zna­mo gde lju­di za­i­sta ži­ve, a ne šta im pi­še u lič­noj kar­ti – na­gla­ša­va na­ša sa­go­vor­ni­ca.

Ona do­da­je da je, u iz­u­zet­nim slu­ča­je­vi­ma, po­pis mo­gu­će oba­vi­ti te­le­fo­nom.

– Na­ša je oba­ve­za da za­šti­ti­mo gra­đa­ne, ali i po­pi­si­va­če. S ob­zi­rom na to da pan­de­mi­ja vi­ru­sa ko­ro­na još uvek ni­je za­vr­še­na, a u po­pu­la­ci­ji kru­že i se­zon­ske in­fek­ci­je, oso­be ko­je ima­ju ne­ku za­ra­znu bo­lest mo­gu da da­ju po­dat­ke po­pi­si­va­ču pre­ko te­le­fo­na. Svi na­ši po­pi­si­va­či ima­ju pre­po­ru­ku da pri­li­kom ula­ska u stan ili ku­ću no­se za­štit­ne ma­ske, a gra­đa­ni ko­ji se pla­še za­ra­ze mo­gu da in­si­sti­ra­ju na nje­nom no­še­nju – za­klju­ču­je na­ša sa­go­vor­ni­ca.

Prava Pekara počinje sa radom u Smederevu!

Radno vreme objekata je od 06 do 18

Očekujemo Vas!